Disclaimer

Dit bericht en alle eventueel meegestuurde bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor degene aan wie het bericht geadresseerd is. Indien deze e-mail niet aan u is gericht, is het u niet toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren. Wij verzoek u in dat geval onmiddellijk contact met ons op te nemen via 0229-281800 en de e-mail en eventueel gemaakte afdrukken daarvan te vernietigen.

De Scholtens Groep (inclusief haar groepsbedrijven) is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de e-mail. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen formele rechten worden ontleend; officiële correspondentie met de Scholtens Groep dient uitsluitend via schriftelijk postverkeer plaats te vinden.